021-84308-9

info@spmco.co

راهبری پایانه های فله مایع

مدیریت و راهبری پایانه های این شرکت در بخش فله مایع با سرمایه گذاری به ارزش ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۲ دستگاه مخزن جهت انبارش فرآورده سبک و ۱۲ دستگاه مخزن جهت انبارش فرآورده سنگین که هر کدام به ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب (جمعاً به ظرفیت ۶۰ هزار متر مکعب) صورت می گیرد و دارای توانایی ارایه خدمات انتقال محمولات نفتی صادراتی، وارداتی و ترانزیتی برای سایت های نفتی فعال منطقه با ظرفیت ۳۵۰ هزار مترمکعب را می باشد. ظرفیت اسمی پایانه نفتی در اختیار شرکت نیز بیش از ۵ میلیون تن در سال می باشد.

پیمایش به بالا