لطفا جهت دانلود راهنمای نگارش مقالات کلیک کنید

https://spmco.co/wp-content/uploads/2022/07/Guide.pdf

مقالات خود را جهت شرکت در همایش به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمائید.

HSE@Spmco.co