برای دانلود فایل ها بر روی عناوین مربوطه کلیک کنید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده عادی صاحبان سهام

مشخصات کمیته حسابرسی

گزارش کنترل های داخلی

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

———————————————————————————————————–

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰

برای دانلود فایل ها بر روی عناوین مربوطه کلیک کنید.

 1. آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰ دنیای اقتصاد
 2. آگهی مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۴۰۱ دنیای اقتصاد
 3. برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰
 4. حقوق و پاداش هیئت مدیره سال ۱۴۰۰
 5. فهرست کمیته های هیئت مدیره و مشخصات اعضای هر یک از کمیته ها
 6. گزارش سوابق و تحصیلات هیئت مدیره
 7. گزارش فعالیت هیئت مدیره سال ۱۴۰۰
 8. گزارش کنترل داخلی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
 9. مشخصات کمیته حسابرسی
 10. آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰ اطلاعات
 11. آگهی مجمع عمومی فوق العاده اطلاعات سال ۱۴۰۱
 12. صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
 13. گزارش تفسیری مدیریت سال ۱۴۰۰
 14. آگهی دعوت به مجمع فوق العاده افزایش سرمایه