الف – فعالیت‌ّهای اصلی 

  • مدیریت و راهبری پایانه‌های کانتینری
  • مدیریت و راهبری پایانه‌های فله مایع
  • مدیریت و راهبری پایانه کالاهای عمومی فله خشک
  •  احداث پایانه های بندری اختصاصی و عمومی 
  • ساخت و ساز اسکله‌های اختصاصی وعمومی

ب – فعالیت‌ّهای فرعی 

  • صادرات و واردات کالاهای مجاز متعدد بر اساس مقررات جاری کشور است 
  • میزان سرمایه فعلی شرکت ۵۰۰ میلیارد بوده و فروش آن در سال بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد
  • ایجاد و تداوم اشتغال مستقیم بیش از ۲۵۰۰ نفر پرسنل در شرکت از دیگر افتخارات مجموعه به شمار می‌آید.