حرکت به سمت سینای بین‌الملل: تکمیل حلقه لجستیک و تجارت‬

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ‭ ‬در‭ ‬۲۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پنج‭ ‬قرارداد‭ ‬مهم‭ ‬خود‭ ‬را در بنادر ایران‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬آمادگي‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‏گذاري‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ .‬در‭ ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سيناي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬محور‭ ‬اصلي‭ ‬كار‭ ‬شركت‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬فعاليت‭ ‬هاي‭ ‬بازرگاني،‭ ‬لجستيك‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بنادر‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬اكران‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬سازمان‭ ‬بنادر‭ ‬آمادگي‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬دريايي‭  ‬و‭ ‬بندري‭ ‬سينا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬