گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره

در خصوص افزایش سرمایه به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره

 دانلود

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort