اهداف

 1. افزایش سهم بازارو رسوخ به بازارهای جدید
 2. افزایش سودآوری
 3. حفظ جایگاه شرکت به عنوان برترین برند خدمات بندری کشور
 4. افزایش توان رقابت پإیری شرکت و ارتقاء جایگاه آن در بین رقبا
 5. افزایش بهره وری منابع انسانی

استراتژی

 • توسعه بازار
 • مشارکت با شرکت های خارجی
 • استقرار استاندارد مدیریت کیفیت اطلاعات
 • بهینه سازی کمی و کیفی نیروی انسانی
 • تهیه زیر ساخت های فعالیت های کانتینری
 • بهبود بازدهی اقتصادی به مقیاس با تأ کید بر آنالیز قیمتت تمام شده
 • واگذاری خدمات به پیمانکاران

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort